27.8.07

OBITUARY of Mrs. H. Manuputty-Lalala

After being ill for a year, Mrs. H.Manuputty-Lalala died in the hospital on 23 August in Ambon. Today the burial took place in Kuda Mati 4 o'clock pm local time. --------------------- Mrs H. Manuputty-Lalala is buried on her own real estate. She is the wife of dr. Alexander Hermanus Manuputty who struggles to regain the sovereignty of the already proclaimed Republic of the South Moluccas. --------------------- Since November 2003 he has been living in exile in the United Statesof America. ---------------------- Christine Kakisina-Manuputty(Ambon)Berthy Manuputty(Ambon)Dr.Alexander H.Manuputty(Los Angeles) --------------------- Bron: http://groups.yahoo.com/group/ambon/message/46270 --------------------- Aboroe Tanita Uru Wane

22.8.07

Lotsverbondenheid Terroristen en RMS-ers.

Contents: --------------- 1. The common Fate that Terrorists and RMS share (Secr. Gerakan Maluku) 2. Eleven Terrorists going to be transferred to Nusakambangan Island; Maluku Press, Translation SGM) 3. Eleven Terrorists being transferred to Nusakambangan; RMS-Activists wil follow (Radio Baku Bae; Transl. SGM) ------------- Lotsverbondenheid Terroristen en RMS-ers. (The Common Fate that Terrorists and RMS share) -------------- Groningen, 20-8-2007 -------------- In Indonesië wordt er alles aan gedaan om het Terrorisme en de RMS op één hoop te gooien. Het meest uitgesproken gebeurt dat in kringen van de radicale islam. De familie van de terrorist Ongen Pattimura huldigt het standpunt dat er in Maluku terrorisme moet zijn, omdat er separatisme is. ---------------- Indonesische autoriteiten wringen zich in allerlei bochten om uit te stralen dat separatisme en terrorisme tot dezelfde categorie behoren. RMS-activisten worden door anti-terrorisme politie-eenheden opgepakt en ondervraagd, er worden even hoge straffen in het vooruitzicht gesteld, en nu worden extra bewakingsmaatregelen aangekondigd voor beide groepen tegelijk: transportatie naar het Indonesische Duivelseiland NUSAKAMBANGAN en versterking van de Nania-gevangenis op Ambon. ---------------- Opvallend in onderstaande berichten is dat er speciaal voor de toekomstige RMS-gevangenen toegewerkt wordt naar het voldoen aan de hoogste bewakingseisen. ---------------- De Molukse pers is gelukkig objectiever door in elk geval een strikt onderscheid aan te brengen tussen terroristen en RMS-ers. ---------------- Het wachten is nu op wat de rechter doet. --------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. --------------- Elf Terroristen worden naar Nusakambangan overgeplaatst. (Eleven terrorists going to be transferred to Nusakambangan Island) ---------------- Onbekend; 17-8-2007 ---------------- Ambon: ------------------ Elf gedetineerde terroristen, waarvan respectievelijk zeven in de Gevangeneninrichting Klas II Ambon, en vier die in het Huis van Bewaring van Waiheru vastzitten, zullen met spoed worden overgeplaatst naar de Gevangenis "HET WITTE ZAND" op het Eiland Nuskambangan. Dit is in een verklaring gezegd door de Directeur van de Gevangenis Klas II in Ambon, Fernando Kloer, na afloop van de plechtigheid, waarbij strafkorting is toegekend aan strafgevangenen. Dit heeft plaatsgevonden op vrijdagmiddag in de Gevangenis Klas II, Nania – Ambon. ----------------- Behalve deze elf gedetineerde terroristen zullen alle RMS-gevangenen, die betrokken zijn geweest bij het incident, dat op 29 juni 2007 heeft plaatsgevonden op het hoogtepunt van de HARGANAS-herdenking op het Merdeka Plein in Ambon, en die gevonnist zullen worden met een straf van meer dan vijf jaar, eveneens naar Nusakambangan worden overgeplaatst. Dit als tenminste het vonnis definitief is. Dit zal met name gelden voor recidivisten, die al eerder gevangen gezeten hebben. ------------------ De vier gedetineerde terroristen in Waiheru die naar Nusakambangan zullen worden overgeplaatst, zijn op dit moment in afwachting van hun hoger beroep. Onder hen is Ustad Mohammad Arsyad, wiens zaak op dit moment behandeld wordt op de rechtbank van Ambon. Volgens Fernando is er geen aanleiding om de overplaatsing van deze gevangenen naar Nusakambangan nu niet door te laten gaan, het gevangen houden van hen in Nania, Ambon zou weer nieuwe problemen met zich mee kunnen brengen. ----------------- Het programma voor de overplaatsing zal gecoördineerd worden de Gouverneur van Maluku en de Kapolda Maluku. Fernando voegt hier in verband met de zeven gedetineerde terroristen in Nania nog aan toe, dat ze een speciale bewaking krijgen en dat ze zelfs worden vastgehouden in een aparte ruimte. ------------------ In verband met de opname van nieuwe RMS-gevangenen in Nania wordt er op dit moment een cellencomplex klaargemaakt, die de kwalificatie benadert van SUPER MAXIMALE VEILIGHEID. En om de begeleiding en bewaking van de strafgevangenen te maximaliseren, zal hij voorstellen om rondom een dubbele muur te bouwen, wat ons eraan herinnert, dat de Gevangenis in Nania op dit moment slechts door een enkele muur omgeven is, die vier meter hoog is, en dat is kennelijk zeer gevaarlijk, want dat maakt het de gevangenen mogelijk om te vluchten. ------------------ De situatie hier is geheel verschillend met die van Huizen van Bewaring en gevangenisgebouwen elders in Indonesië. Ook is het aantal bewakers van zeven, dat de standaard is tegenover een maximum van 16, nog niet verhoogd, en het aantal vuurwapens is beperkt. En dat terwijl hij al herhaaldelijk verzoeken heeft ingediend ter verhoging van het aantal vuurwapens, maar daar is nog niet positief op gereageerd. -------------------- Bron: www.maluku.pagina.nl –Forum; 11 TAHANAN TERORIS AKAN DIPINDAKAN KE NUSA KAMBANGAN. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku. --------------- Elf Terroristen naar Nusakambangan overgeplaatst, RMS-ers volgen. (Eleven Terrorists being transferred to Nusakambangan, RMS-Activists will follow) --------------- Radio Baku Bae, 18-8-2007 ---------------- Reporter: Dian N. Peswarissa. ---------------- Ambon: ----------------- 11 gevonniste terroristen, die op dit moment gevangen zitten in de Gevangenis Klas II A(Nania, SGM) en in het Huis van Bewaring Waiheru, Ambon, zullen met spoed naar de gevangenis van Nusakambangan worden overgeplaatst. Dit is op vrijdag 17-8-2007gezegd door de Directeur van de Gevangenis Klas II A, Ambon, Fernando Kloer. ---------------- "De Gedetineerde terroristen, die hier (Gevangenis Klas II A, red) zijn zeven in getal. Terwijl het aantal gedetineerde terroristen in Waiheru vier in getal is. Maar alle vier zullen eerst overgeplaatst worden naar hier (Nania) en vervolgens naar Nusakambangan. Er is geen enkele reden meer om hen hier te houden. Dit hier is niet de juiste plaats voor hen. Wij zullen deze zaak goed coördineren met de Gouverneur en het Hoofd van Politie (KAPOLDA) van Maluku", onthulde hij. ------------------- De gedetineerde terroristen krijgen volgens hem ook een speciale bewaking en daartoe worden ze apart ondergebracht, gescheiden van de andere gevangenen. -------------------- Behalve de gedetineerde terroristen zullen ook de degenen die verdachten zijn in het 'wilde dans'-incident, die op het herdenkingsdag van de HARGANAS, op 29 juni jongsleden j.l.,de RMS-vlag gevoerd hebben, worden overgeplaatst naar Nusakambangan. ------------------- "Als ze een straf krijgen van boven de vijf jaar cel, dan zullen ze naar Nusakambangan worden overgeplaatst. Dat geldt in het bijzonder voor de recidivisten. Ik hen op de gedetineerdenlijsten al gezien dat er onder hen zijn die hier al eerder gevangen gezeten hebben. Inclusief Simon Saiya", zei hij met klem. --------------------- Bron: www.radiobakubae.com ; 11 TAHANAN TERORIS AKAN DIPINDAHKAN KE NUSAKAMBANGAN, RMS MENYUSUL. Vertaling: Secr. Gerakan Maluku

20.8.07

RMS Tjakalele-Dansers zijn Ruggengraat van de RMS

Contents: 1. RMS Tjakalele Dancers are Backbone of RMS (Secr. Gerakan Maluku) 2. RMS-Activists say not to be forced and being ready to die (Suara Maluku-Ambon; Translation SGM) -------------- (Discussion with RMS-Ambassadeur on website maluku.pagina - Forum; 17-8-2007) ---------------- 1. RMS Tjakalele-Dansers zijn Ruggengraat van de RMS. ------------ Groningen, 19-8-2007 ------------- RMS-Ambassadeur jth, -------------- Is Abraham Saiyah (zie onderstaand artikel uit Suara Maluku, Ambon) een slachtoffer van foute FKM-praktijken? Dat schijnt U te vinden. Het FKM mag van U dit soort acties niet organiseren omdat dan ondergrondse RMS-ers het slachtoffer worden. -------------- Wij beschouwen Abraham Saiyah en zijn makkers als helden. Voor ons zijn zij de ruggengraat van de RMS. Zij plegen openlijk verzet en dat heeft blijkbaar meer succes dan de geheime strijd van Uw ondergrondse RMS-regering. ------------- Het is ons opgevallen dat behalve de NKRI-machthebbers U en Uw medewerkers de enigen zijn die de RMS Tjakalele-actie veroordelen. Door Uw houding speelt U de NKRI-bezetter in de kaart. Wat moeten wij RMS-ers daarvan denken? U beschuldigt het FKM en Dokter Alex met de NKRI samen te werken. Maar zijn het niet eerder U en Uw medewerkers, die door Uw houding de NKRI-vijand in de kaart spelen? -------------- De RMS-Regering in Nederland verwachtte ook medewerking van U voor de ondersteuning van de RMS Tjakalele-activisten en hun families. Natuurlijk was zij teleurgesteld over Uw afwijzing van de actie. Als zij de namen van Uw opdrachtgevers kent, wat voor een indruk moet de RMS-Regering dan wel niet van hen hebben? Malu! Of bent U zelf als boodschapper wel geloofwaardig? -------------- En meneer de RMS-Ambassadeur, zou U alstublieft Uw medewerker Pede wat beschaving willen bijbrengen? Mensen de kogel toewensen is toch niet de stijl van Uw ondergrondse RMS-Regering? RMS-ers zijn toch geen wilden? ------------ Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku. ------------- 2. RMS-Activisten verklaren niet te zijn gedwongen, en ze zijn bereid om te sterven. --------- Suara Maluku, 30-6-2007 Ambon: --------- De dragers van de RMS-vlag, die vrijelijk actie konden voeren voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tijdens de 14-de Nationale Familiedag (HARGANAS) op het Merdekaplein, hebben verklaard nooit gedwongen te zijn tot het voeren van hun actie. ZE HEBBEN DEZE ACTIE UIT EIGEN WIL UITGEVOERD EN ZE ZIJN BEREID OM TE STERVEN. ------------ Deze verklaring is afgelegd door Abraham Saiya, één van de 31 dragers van de RMS-vlag tijdens een ontmoeting met de pers op het Politiebureau van de Gewestelijke Politie in Ambon voor zijn verhoor door de politie op vrijdag 29-6-2007. ------------ "Wij zijn nooit gedwongen door wie dan ook. Wat wij gedaan hebben op de Nationale Familiedag is 100% onze eigen vrije wil, en dat hebben wij ook aan de President laten zien", zei Saiya. ----------- Volgens hem hebben hij en zijn vrienden voor het voeren van de actie een gesloten bijeenkomst gehouden in het dorp Aboru, Onderdistrict Haruku, District Midden-Maluku. Dat was hun eerste bijeenkomst in het kader van de planning en voorbereiding van de actie. -------------- Na de eerste bijeenkomst in Aboru hebben ze elkaar voor de tweede keer ontmoet in Ambon, en wel in een huis in Batu Gantung, Onderdistrict Nusaniwe, Stadsdistrict Ambon. -------------- Zo zag het vergaderschema er uit ter voorbereiding van de actie door de RMS-ers, die plotseling voor de neus van de President stonden, om hun actie uit te voeren op het moment dat de Gouverneur van Maluku, Karel Ralahalu , zijn toespraak hield. -------------- De aanwezigheid van deze nep-tjakalele-dansers, midden op het Merdekaplein, heeft verbazing gewekt bij de aanwezige gasten en genodigden, onder wie de President. Het zit namelijk zo, dat tot dan toe in het programma, als een functionaris aan het woord was, nooit tegelijkertijd een ander programmaonderdeel werd uitgevoerd, laat staan een dansopvoering, want dat zou de concentratie van de mensen afleiden van de redevoering. -------------- En desondanks hebben ze hun dansopvoering kunnen uitvoeren op een rustige, zelfverzekerde manier. Daarbij hielden ze een sabel (parang) of een speer (bambu runcing) omhoog, en er waren er ook die op de trommel (tifa) sloegen of op een schelp (kulit bia) floten. Na elke danspas gaven ze een schreeuw en dan waren ze weer stil en stonden ze stil op het veld, en deden ze alsof ze luisterden naar de rede van de Gouverneur. --------------- Toen kreeg de President het gevoel dat de aanwezigheid van de dansers met ontbloot bovenlijf en uitgerust met strijdwapens, zoals speren en zwaarden, niet erg logisch was en gaf hij aan de Minister van Politie Widodo de opdracht om over deze zaak overleg te plegen met de Militaire Bevelhebber (Pangdam XVI Pattimura) en het Hoofd van Politie van het Gewest (KAPOLDA) Maluku. ------------- Het was ineens een komen en gaan op de eretribune. De Pangdam, Generaal-Majoor van de TNI Sudarmaidy, en Politiechef, Brigade-Generaal van Politie Guntur Gatot Setyawan, en de Politieminister Widodo zag men naar achteren ijsberen. Ook leden van de presidentiële lijfwacht verspreidden zich naar alle hoeken van de tribune. -------------- Nadat de Gouverneur zijn rede had gehouden maakten de nepdansers (28 in aantal) aanstalten om hun dansoptreden voort te zetten en daarbij probeerden ze zich opvallend haastig naar voren te dringen, tot vlak voor de eretribune. Voorgegaan door de schelpfluitist snelden ze in de richting van de eretribune, waar de President en zijn gevolg zaten. Het lukte hen om tot ongeveer vijf meter dicht bij de tribune te komen. -------------- Voor deze actie kregen ze het applaus van de toeschouwers, met name van de gasten van buiten Maluku, omdat ze niet beseften dat er iets niet in de haak was. Pas toen de tjakalele-dansers vlakbij de eretribune waren, werden ze aangehouden door de lijfwacht. Zelfs de Politiechef ging het veld op om de indringers weg te jagen. ----------- Op het moment dat ze gedwongen werden het veld te verlaten liet één van hen plotseling een lap stof op de grond vallen, en deze lap stof was kennelijk een RMS-vlag. Nadat de tjakalele-danser de vlag had laten vallen haastte hij zich om de vlag weer op te rapen en rende hij het veld af. ------------ Toen hij al het veld af was, waren er weer stemmen te horen, die de RMS-kreet uitriepen, namelijk MENA MURIA! Uiteindelijk werden de indringers in de omgeving van het Merdekaplein opgejaagd en snel opgepakt door de politie. Ze werden bont en blauw (babak belur) geslagen. ------------- President Susilo Bambang Yudhoyono nam onmiddellijk maatregelen tegen de indringers die de RMS-vlag gevoerd hadden. De eerste maatregel die hij nam was het veiligheidsapparaat de opdracht geven om onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar wie deze mensen waren en wat voor bedoelingen ze hadden, om ze te vervolgen en een flinke straf op te leggen. -------------- "Ik verzoek U een onderzoek in te stellen, waarom deze met goede bedoelingen uitgevoerde plechtigheid moest worden verstoord door zo'n actie. Als het doel van de actie niet goed blijkt te zijn, dan moeten de daders zwaar gestraft worden, zowel moreel als sociaal. En zo nog erger, als er iets gedaan is dat orde en veiligheid in gevaar brengt, dan is er zeker wel een wet of reglement te vinden, op grond waarvan deze zaak kan worden afgehandeld, want Indonesië is een rechtsstaat", aldus de President. ------------- De President verklaarde bij deze gelegenheid ook dat als hij enkele dagen tevoren de nodige informatie zou hebben ontvangen, dan zou hij op grond hiervan de best mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen hebben, om het hoogtepunt van de HARGANAS-plechtigheid naar behoren te laten verlopen, zodat de orde van deze plechtigheid niet verstoord zou kunnen worden door één of twee zich op onverantwoordelijke wijze gedragende groepen zonder goede bedoelingen. ---------------- "Laat maar, bevoegde instanties zullen deze zaak wel oplossen, daar hoeven wij ons niet in te mengen. Dan zou er misschien wel een situatie kunnen ontstaan, die niet goed is voor Ambon en voor Maluku in het algemeen, terwijl de situatie nu al zo goed is. Ik hoop dat alles zo goed mogelijk geregeld zal worden", benadrukte de President. ------------- Volgens de President moest er nog één ding gezegd worden, namelijk dat als er meningsverschillen zijn tussen de elite en/of sociale leiders onderling, dat dan niet het volk daarvan de dupe mag worden. ------------- "Daarom, als er mensen zijn die onze integriteit als volk en als staat willen ondermijnen, als ze de integriteit van de Indonesische Staat willen aantasten, en de Grondwet willen ondergraven, dan kunnen we geen millimeter toegeven, dan moeten we hard zijn. De integriteit van het volk, de integriteit van de staat, en eenheid en de saamhorigheid tussen volksgenoten, dit alles moet hoog gehouden worden. Ik laat dat over aan de gewestelijke bestuurders om dit zo goed mogelijk te regelen", aldus de President. --------------- Bron: Kopie uit SUARA MALUKU, Ambon, met dank aan Ferry de Fretes, Nijmegen ; AKTIFIS RMS MENGAKU TIDAK DIPAKSA DAN SIAP MATI. -------------- Vertaling: Secr. Gerakan Maluku

Nus Malawau Pahlawan RMS

Contents: 1. Nus Malawau a RMS Hero (Secr. Gerakan Maluku) 2. Moluccan Man murdered by Indonesian Army in Ambon (BPPKRMS, 8-8-2007; Translation SGM) ------------- 1. Nus Malawau Pahlawan RMS. ----------- Groningen, 9-8-2007 ---------- Op de lijst van recente Molukse Politieke Gevangenen(MPG's) van na 29-6-2007 staan er al 49 namen. Zij moeten nog voor de rechter verschijnen. ----------- We moeten evenwel niet vergeten dat er al 12 tot lange gevangenisstraffen veroordeelde MPG's op het moederland van de bezetter (Java) vastgehouden worden. Er zijn dus nu in totaal 61 Molukse Politieke Gevangenen . ------------ Eén van hen, Nus Malawau, staat officieel te boek als vermist, maar iedereen weet dat hij al dood is. Over zijn heengaan doen er verschillende verhalen de ronde, onder anderen die hieronder in het artikel van Anis Werinussa. ----------- De NKRI-autoriteiten trekken een mist op over het lot van Nus Malawau. Maar Nus is in hun handen. Als Nus nog zou in leven zou zijn, dan zijn zij de enigen die daarvoor het bewijs kunnen leveren. Dat doen ze blijkbaar niet, terwijl het toch in hun belang is, want van alle 450 FKM/RMS-gevangenen sinds 2001 is Nus de eerste MPG die zijn actie voor het RMS-ideaal met de dood heeft moeten bekopen. ----------- Dat dit nu gebeurd is, is opmerkelijk. De internationale gemeenschap heeft blijkbaar tot nu toe vrij effectief het NKRI-bewind op de vingers kunnen kijken. In al die tijd heeft de NKRI haar frustraties over het niet uit te roeien RMS-separatisme op derden kunnen afreageren. Op 25-4-2004 bijvoorbeeld heeft dat 40 onschuldige mensen het leven gekost. ----------- Maar nu, na de gebeurtenissen op het Merdeka Plein, lukt dat blijkbaar niet meer. De dood van Nus Malawau is het bewijs dat voor de NKRI het RMS-separatisme nu toch echt te veel uit de hand loopt; de zelfbeheersing lijkt helemaal zoek. ---------- Hoe moeten wij ons als RMS-ers opstellen in deze situatie? De officiële wereld probeert onder aanvoering van de NKRI ons aan het lijntje te houden. Zolang het bewijs van de dood van Nus Malawau niet bewezen is, zouden we ons koest moeten houden. --------- Nou, dat moeten we maar niet doen. Daar hebben we slechte ervaringen mee. Toen dr. Soumokil in de dodencel zat heeft de toenmalige RMS-President Manusama ervan afgezien om het volk uit protest de straat op te sturen. Stille diplomatie zou volgens hem meer effect hebben. Maar hij is bedrogen uitgekomen. ------------ Deze fout moeten wij beter maar niet meer maken. We weten toch dat Nus Malawau dood is, en we moeten hem maar snel tot PAHLAWAN (HELD) uitroepen, en hem noemen in het rijtje van Kapitan Pattimura en dr. Soumokil. ----------- En als we demonstreren voor de MPG's, dan moeten we maar openlijk en duidelijk de leuze voeren: "NUS MALAWAU DOOR DE NKRI VERMOORD!" ------------ Die halfzachte houding van de RMS-leiding vanaf de jaren zestig moet maar eens afgelopen zijn. We hebben een HARDE opstelling nodig. Dat hoeft niet met militaire wapens; dat kan ook met de WAARHEID. Daar zouden we ons sterk mee moeten maken. ------------ Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku ------------ 2. Molukker vermoord door het Indonesische Leger in Ambon. ------------ BPPKRMS; 8-8-2007 --------------- Wetboek van Strafrecht van Indonesië, Grondwet van 1945, Pantjasila en Leger, wie van U heeft het gelijk aan zijn kant? -------------- Een jonge Molukker, onze broeder Malawau, die afkomstig is van het dorp Aboru op het eiland Haruku, is met medeweten van President Susilo Bambang Yudhoyono en de generaals van zijn TNI/POLRI, mishandeld, als verdachte aan handen en voeten gebonden de blauwe zee opgeleid, en daar overboord geworpen, volgens het militaire recht en volgens allerlei andere soorten van recht, die nu in het Indonesische machtsgebied gelden. --------------- Aanstaande 17 augustus zal zeker een ongeluksdag zijn voor de Indonesische hoogwaardigheidsbekleders, als zij hun voornemens met betrekking tot Indonesië, en de toepassing van het recht aldaar, bekend zullen maken. ---------------- Hoezeer SBY ook zijn best zal doen om op deze ongeluksdag zijn diverse Besluiten aan de man te brengen, het is en blijft een feit dat het Indonesische Leger(TNI) en de Indonesische Politie(POLRI) met medeweten van hun president SBY in Jakarta, broeder Malawau aan handen en voeten gebonden in zee gegooid heeft. ---------------- Daarna hebben de militairen en politiemensen, die in deze zaak op heterdaad zijn betrapt, hun uiterste best gedaan om onder deze feiten uit te komen, en hebben ze gezegd dat een hoge golf de oorzaak was. Maar hoe is het dan mogelijk dat een eenvoudige burger aan handen en voeten gebonden in zee is terechtgekomen? ------------------- Wat voor een soort recht is er eigenlijk geldig in Indonesië? ------------------ Daarom richten wij ons tot onze broeder SBY, de President van Indonesië in zijn Bina Graha paleis in Jakarta, om hem te vragen om niet zo maar gemakkelijk Molukse mensen de schuld te geven, maar eerst een grondig onderzoek te laten uitvoeren naar de politieke situatie en de juridische status van deze Indonesische staat. -------------------- Een Molukker is gedood door de President van Indonesië en zijn generaals van de TNI/POLRI, en wel op een wederrechtelijke wijze, doordat hij met handen en voeten vastgebonden, levend in de diepzee geworpen is. -------------------- Deze staatsregering gedraagt zich als regering echt anarchistisch. Leest U maar de berichten no. 46117, 46133, 46134 en 46142 op de website ambon.com. --------------------- Beschuldigt U niet lichtvaardig andere mensen, maar bent U zich bewust van alles wat vroeger door de oprichters van deze republiek is uitgespookt. Onderzoekt U dat zo eerlijk mogelijk! Hoe het ook zei, Indonesië is op dit moment echt een illegale en smerige staat, met al zijn Corruptie, Vriendjespolitiek en Nepotisme(KKN). -------------------- Moge het Gerechtshof van Maluku in Ambon verantwoording vragen van de Militaire Bevelhebber PANGDAM XVI Pattimura en van het Hoofd van Politie van het Gewest Maluku in Ambon, over de zaak van de dood van broeder Malawau, die vermoord is door de TNI/POLRI, op een wijze die indruist tegen alle geldende wettelijke regels.

RMS Tjakalele-Actie komt uit de Koker van Dokter Alex

Contents: 1. RMS Tjakalele-Action fitting in the Strategy of Doctor Alex (Secr. Gerakan Maluku) 2. Alexander H. Manuputty: 'Yes, we were involved in the Planning of the Flagraising' (Tempo, 9-7-2007; Translation SGM) ---------------- 1. RMS Tjakalele-Actie komt uit de Koker van Dokter Alex. -------------- Groningen, 10-8-2007 -------------- Het is logisch dat Dokter Alex Manuputty meer weet van de RMS Tjakalele-Actie op 29-6-2007 op het Merdekaplein in Ambon. Het is een typische FKM-actie om de aandacht van de wereld te vestigen op de vrijheidswil van het Molukse volk. Daar heeft het FKM sinds 2000 patent op. -------------- Het is ook vanzelfsprekend dat hij heeft deelgenomen aan de voorbereidingen daarvan. Dit soort acties zijn de kracht van het FKM waarmee het de RMS-zaak steunt. --------------- Maar dat wil niet zeggen dat Dokter Alex de opdrachtgever is, en dat beweert hij ook niet. De RMS-Transitieregering zit in Maluku en niet in Amerika. De mensen in Ambon moeten het doen. Het is HUN verantwoordelijkheid. Het zijn zij die erop moeten worden aangesproken. ---------------- De actieve medewerking van Dokter Alex vanuit het buitenland is zeer positief te waarderen. Het is ook een grote stimulans voor ons RMS-ers in Nederland. Dat is de laatste weken wel gebleken. Dokter Alex zet ons aan het werk en daar zijn wij hem dankbaar voor. HOE HARDER ER GEWERKT WORDT AAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN MALUKU, HOE EERDER IS MALUKU VRIJ! ----------------- Selamat Berdjuang, Secr. Gerakan Maluku ------------ 2. Alexander H. Manuputty: Ja, wij hebben die Vlaghijsing gepland! ------------ Tempo, 9-7-2007 ------------- Bijna vier jaar woont de voorman van de separatistische beweging Republiek der Zuid-Molukken (RMS), Alexander H. Manuputty(AM), in Los Angeles, USA. Hij ontsnapte aan de achtervolging van het Indonesische juridische apparaat via de Luchthaven Soekarno Hatta op 22-11-2003. ------------- In de superstaat Amerika is Manuputty niet meer in aanraking gekomen met justitie omdat hier zijn vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk beschermd wordt. Deze manspersoon, die op 10-9-1947 in Serui, Papua, geboren is, geniet al vanaf oktober 2004 van het politiek asiel, dat hij van Washington gekregen heeft. ------------- In Los Angeles werkt hij als medische werkkracht. Behalve dat is hij actief als propagandist voor de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukken en is hij actief voor de kerk. ""Mijn wapen is mijn pen", zegt de Executief Leider van de RMS, die zichzelf liever als Molukker beschouwt. ------------- Tegenover Feisal Assegaf(FA) van TEMPO heeft Manuputty vorige week vrijdagavond zijn commentaar gegeven over het incident, waarbij geprobeerd is om de RMS-vlag op te steken voor de ogen van President Susilo Bambang Yudhoyono op het Vrijheidsplein in Ambon. Hier volgt een verkorte weergave: ------------- FA: Wat is Uw commentaar op het incident op het Merdeka Plein? ------------- AM: Dat is een politiek recht, en het is gepast dat het Molukse volk dat recht uitoefent. Dat is ons recht, in onze staat, de RMS. Het wordt nu echt tijd dat Indonesië ons onze staat teruggeeft. -------------- FA: Is deze actie van de voren gepland? -------------- AM: Ja, wij hebben die inderdaad gepland om Indonesië te laten zien wat voor een staat zij eigenlijk is, en om de wereldgemeenschap te laten weten wat er feitelijk in Maluku aan de hand is. -------------- FA: Is er coördinatie tussen de RMS-leiders in Maluku en U? -------------- AM: Ja, zeer zeker, want ik maak wereldkundig wat er in Maluku gebeurt. Hier in Amerika kan ik mijn mening vrij uiten. Dat is niet zo in Indonesië; Indonesië is niet vrij. Indonesië is een onbeschaafde staat, die nooit en te nimmer de mensenrechten respecteert. Laten we er eens voor gaan zitten; er zijn zoveel dingen te bespreken. Wat er nu in Ambon is gebeurd is duidelijk ons recht. Waarom moet SBY boos zijn? Waarom behandelt hij deze Molukse zaak niet op een nette manier? Maluku is niet het eigendom van Indonesië. ------------- FA: Is het incident gunstig voor de RMS? ------------ AM: Dat is een ding dat zeker is. God laat zien dat wat waar is, ook echt waar is. De Regering is leugenachtig. Ze zegt dat ze een onafhankelijk team wil instellen om te onderzoeken of de RMS goed of fout is. Wat noodzakelijk is, is dat wij rond de onderhandelingstafel gaan zitten als een beschaafd volk, dat karakter heeft en geestelijk op een hoog niveau staat. We hoeven niet met elkaar op de vuist te gaan als onverlaten. Ik heb al verschillende keren een brief aan de President gestuurd om met hem in overleg te gaan. Ik heb nu net weer een brief aan hem klaar. ------------- FA: Hoe heeft hij gereageerd? ------------- AM: Voor wat ik daarvan gehoord heb, is dat nog tamelijk abstract. --------------- FA: Stelt U ook voorwaarden voor zo'n dialoog? ------------- AM: Nee, wij verlangen alleen van de regering dat ze open is. Ze moet aan het Gewest Maluku de gelegenheid geven om zich te kunnen ontwikkelen. -------------- FA: Wat is het doel van de RMS-strijd? -------------- AM:Dat is duidelijk de onafhankelijkheid. Daarvoor zijn wij bereid ons leven te geven. Maar de mogelijkheid moet niet uitgesloten worden om ook andere zaken te bespreken. Wij hebben geen vertrouwen in de autonomie. Autonomie is nonsens. Ambonezen zeggen: een grote leugen. Autonomie is al zo vaak beloofd sinds 1950. En dat terwijl wij al onafhankelijk zijn sinds 25 april 1950. Deze onafhankelijkheid is geproclameerd door dr. Soumokil, de eerste deskundige in Azië op het gebied van het recht. -------------- FA: Hoe groot is tot nu toe de internationale steun voor de RMS? -------------- AM: Die steun is er. Vraagt U maar aan de President en de hoogwaardigheidsbekleders van Indonesië. Als ze eerlijk zijn, zullen ze het openlijk zeggen.

RMS vraagt Aandacht voor Brute Optreden van Anti-Terrorisme Brigade.

Verslag uit Rotterdam. ----------- (Republic of the South Moluccas (RMS) asking to pay Attention to the Brutal Behaviour of the Anti-Terrorist Brigade DENSUS 88; Report from Rotterdam) ------------ Detikcom, 10-8-2007 ------------ Reporter: Eddy Santosa. ------------- Rotterdam: -------------- De RMS vraagt aan de wereldgemeenschap om zich de mensenrechtenschendingen, die gepleegd worden door het Speciale Detachement 88 (DENSUS 88) tegen RMS-activisten in Maluku, aan te trekken. ----------------- Van een RMS-actie is verslag gedaan door een correspondent van DETIKCOM op het moment dat de RMS-activisten bij de Olympia Tribune het Voetbalstadion DE KUIP in Rotterdam aan de lange zijde wilden binnengaan. In dit stadion is op zondag 5-8-2007 het laatste duel van het ROTTERDAMSE HAVENTOURNOOI gehouden, en wel tussen FC Feyenoord en Liverpool. ---------------- De RMS-activisten voerden actie voor de poort van de Olympia Tribune door de blauw-wit-groen-rode RMS-vlag te hijsen en door spandoeken met strijdleuzen te laten zien. Maar op dat moment zeiden ze geen persverklaring klaar te hebben, en evenmin hadden ze een petitie klaar. Ze beloofden om de persverklaring per e-mail te versturen. ---------------- Deze belofte werd pas ingelost op donderdagmiddag, of op vrijdag (10-8-2007) West-Indonesische Tijd. De Initiatiefgroep Capelle heeft die toen opgestuurd. --------------- In de persverklaring zegt de Initiatiefgroep Capelle, dat de Molukse activisten, die gevangen genomen zijn in aansluiting op de gebeurtenissen van de Tjakalele-actie op de Nationale Familiedag (Harganas), na de arrestatie het brute optreden, ja zelfs mishandelingen van de Anti-Terrorisme Brigade DENSUS 88 moesten ondergaan. Ze zijn er erg ellendig aan toe. -------------- Er wordt ook verklaard dat ook al hebben de RMS-activisten in Maluku hun mening op vreedzame wijze naar voren gebracht, toch zijn ze onmiddellijk gearresteerd en door de anti-terrorisme-eenheid van de Mobiele Brigade van de Politie (BRIMOB), die speciaal voor anti-terrorismebestrijding door de USA en Indonesië is opgericht, als terroristen behandeld. Volgens de verklaring is het deze eenheid die de bewaking en de verhoren uitvoert van deze RMS-gevangenen. -------------- Vanwege deze behandeling kunnen de Molukse activisten buiten Indonesië niet stil zitten. Vanuit de USA, Australië en Nederland zijn er acties opgezet om de aandacht van de wereld te vragen voor deze ernstige mensenrechtenschendingen, die door Indonesië worden gepleegd, in het bijzonder in de Molukken. --------------- De Molukse samenleving, de gevangengenomen activisten en hun familie hopen nu op steun: op morele steun, op juridische steun en ook op andere steun voor de getroffen families. Tevens hopen zij dat de mensenrechtenschendingen in Indonesië aan de internationale gemeenschap zullen worden voorgelegd. --------------- In de verklaring wordt benadrukt dat er nu bewijzen zijn voor het bestaan van de roep om vrijheid, los van de Indonesische macht; het zijn zij daar in Maluku die deze roep doen weerklinken. En dat zal ook worden gedaan door Molukse volksgenoten in de hele wereld, om een verzekering af te geven dat het Molukse volk bestaat, en dat het een eigen geschiedenis, cultuur en volksidentiteit bezit. ---------------- In het bijzonder wil de Initiatiefgroep Capelle de gebeurtenissen van Tjakalele HARGANAS, op 29-6-2007 in Ambon, onderstrepen als een geweldige prestatie. Op deze unieke wijze hebben ze laten zien aan de President van Indonesië, die als eregast aanwezig was, en aan de hele wereld, DAT DE RMS IN MALUKU NOG BESTAAT. Aldus de verklaring van de Initiatiefgroep Capelle.

Acceptatie van de RMS komt langzaam op Gang

(Acceptation of RMS slowly increasing) ----------- Groningen, 17-8-2007 ----------- De positieve sfeer tijdens de Stille RMS-Actie op 15-8-2007 in Den Haag is meerderen al opgevallen. Als deelnemers aan de actie zijn wij daar zelf ook getuige van geweest. Wat ons opviel is de acceptatie van de RMS door de aanwezige Nederlanders. ------------- Dat de oud-strijders de Molukkers prijzen is niet zo verwonderlijk. Hun lof is gericht op de eerste generatie, met wie ze gemeenschappelijke ervaringen hebben opgedaan. ------------- Een langskomende oud-strijder zei: "Ik ben nog steeds contribuant van de Stichting Door De Eeuwen Trouw". Ons antwoord: "Dan hebt U ook meebetaald aan de sandwichborden, die wij gebruiken; dank U wel". Hij zei zich ook elk jaar weer te verheugen bij het zien van de RMS-vlaggen op de Vierdaagse van Nijmegen. Een andere oud-strijder riep spontaan: "MENA…". -------------- Op het Een Vandaag Journaal waren meer van dit soort geluiden te horen. De pers geeft ze nu door EN DAT IS NIEUW. Er is een nieuw vertrouwen aan het ontstaan tussen RMS-ers en Nederlanders. ------------- De foto's in de NRC en de Volkskrant (althans op de websites van die bladen) spreken in dit verband voor zich. In het NRC staan de RMS-vlaggen groot op de voorgrond, de herdenkingsplechtigheid klein op de achtergrond. Het is alsof dit blad wil inspelen op onze behoefte om te tonen, dat als de tjakalele-dansers in Ambon de RMS-vlag niet aan President Susilo mag laten zien, nou, dan doen wij het juist wel. De meest opvallende foto in de Volkskrant was een vredige groep marechaussees onder een paar grote RMS-vlaggen. -------------- Niet-deelnemers aan de actie kunnen nauwelijks aanvoelen hoe positief de actie was. ------------- De basis daarvan was de vertrouwensrelatie tussen het Herdenkingscomité en de Initiatiefgroep Capelle. Blijkbaar was er het vertrouwen dat er niets mis zou gaan. Toen wij tijdens het defilé tergend langzaam over een afstand van 400 meter met onze vlaggen naar voren liepen, kwam dat blijkbaar helemaal niet bedreigend over. Toen we tot 50 meter de achterste rij stoelen genaderd waren (zie foto Volkskrant) liepen de daar geposteerde militairen juist de andere kant op. -------------- Er was al een afspraak met het Comité dat we met de RMS-vlaggen in handen achteraan in het defilé konden aansluiten. En dat gebeurde ook op een zeer waardige manier. Op hetzelfde ogenblik dat we langsliepen hield de marechaussee haar afscheidsappel. Een duidelijker acceptatie kun je je niet voorstellen. -------------- Niet alleen de Initiatiefgroep Capelle komt de eer toe aan dit succes. Er schijnt al enkele jaren een Molukse dame aan het Herdenkingscomité verbonden te zijn, die één en ander goed heeft bepleit en voorbereid. Zij heet Sil Pessireron, en is eigenlijk een verdwaalde BP-ster. -------------- Zo kunnen we zien dat in onzichtbare hoekjes RMS-ers op hun manier actief zijn voor de RMS. En op zo'n moment komt dat dan samen. --------------- Tijdens de actie kwamen twee oudere dames naar ons toe en zeiden: "Wij weten wel wat er in de Molukken aan de hand is; in de Verenigde Naties worden we elk jaar bijgepraat door een Molukse mevrouw uit Groningen, of ergens in het Noorden van Nederland, we weten alleen niet hoe ze heet". "Oh, misschien Sahureka", antwoordden wij, want wij weten ook wel een beetje wat het FSL doet. Ja precies, zeiden ze, zo heet ze. --------------- Het is met de RMS-strijd niet zo negatief als het in de discussies op het forum soms lijkt. RMS-ers zijn overal actief, en vroeg of laat komen ze allemaal bij elkaar. En dan volgt de acceptatie door de Nederlanders vanzelf. Daar hebben we nu iets van geproefd. -------------- Mae Ite Oso Sama Sama (Kom laten we samenwerken) -------------- Secr. Gerakan Maluku.

15.8.07

RMS Tuntut Perhatian Belanda

Radio Nederland Wereldomroep 15-08-2007 ---------------
Dengarkan wawancara dengan Ferry Rinsampessy Peringatan kalahnya Jepang di Indische Monument Den Haag, Belanda diramaikan aksi generasi muda Republik Maluku Selatan RMS. Mereka menuntut perhatian atas penahanan 41 aktivis Maluku.
-------------
"Saya membagikan selebaran di mana meminta perhatian atas ketidakadilan di Maluku. Tanggal 29 Juni lalu di Ambon ada beberapa warga Maluku membentangkan bendera RMS pada saat berlangsung peringatan hari keluarga nasional. Mereka ditangkap dan hingga kini disiksa dan masih ditahan. Kami di sini meminta perhatian orang-orang mengisi petisi yang dapat ditemui di situs www.petitiemaluku.tk untuk memberi dukungan perhatian atas orang-orang yang masih ditahan." ---------------
Demikian ujar salah seorang perempuan aktivis RMS. Dalam wawancara terpisah, Ferry Rinsampessy, salah seorang generasi muda RMS yang ikut dalam aksi di Den Haag, kepada Radio Nederland Wereldomroep menjelaskan lebih jauh kegiatan unjuk rasa.
---------------
"Aksi ini di tempat peringatan perang dunia kedua Hindia Belanda di Den Haag. Kami meminta perhatian atas orang yang dapat tangkap di Maluku dalam kasus kibar bendera dan tari cakalele pada hari keluarga nasional. Beberapa orang dapat tangkap dipukul, juga hubungan dengan keluarga tidak dapat perhatian lagi. Dunia luar harus tahu Indonesia tidak menghormati hak-hak asasi manusia di Maluku." ----------------
HAMRadio Nederland Wereldomroep: Jadi apakah anda juga menuntut pemerintah Belanda memberi perhatian?
----------------
"Memang. Karena itu juga persoalan hak asasi manusia. Di sini bendera bisa berkibar. Tapi di Maluku katong punya saudara-saudara di sana kasih keluar bendera dari tifa langsung dipukul dan dijajah oleh tentara dan polda. Di sini ada bendera RMS kira-kira ada 10 begitu berkibar dan ada satu bendera kombinasi RMS, Papua Barat, Aceh dan Timor." -----------------
RNW: Anda tidak menghampiri Duta Besar Indonesia?
-----------------
"Tidak bisa karena orang-orang jaga banyak ada di muka dan katong sadar ini hari peringatan. Kitorang tidak mau ganggu prosedur peringatan." --------------------
Kibar bendera
--------------------
RNW: Tanggal 17 Agustus sudah dekat. Biasanya ada peringatan.
--------------------
"Ya. Dan juga mungkin ada aksi kibar bendera. Tapi bukan di KBRI, tapi di Duta Besar punya rumah. Karena perayaan hari ulang tahun RI ada di Wassenaar. Kami masih dalam urusan dengan Polisi. Kalau sudah dalam urusan baik dengan Polisi, kelihatannya aksi ini akan jadi." ---------------------
Klik MP3 untuk mendengarkan wawancara lengkap dengan Ferry Rinsampessy.

13.8.07

Laporan dari Rotterdam: RMS Minta Dunia Peduli Kekerasan Oleh Densus

Aksi RMS di Depan Stadion Feyenoord, Rotterdam (Foto: E. Santosa) ---------------------------------- Eddi Santosa - detikcom ------------------------ Rotterdam - RMS meminta agar dunia peduli pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 terhadap aktifisnya di Maluku. ------------------------ Aksi RMS itu terekam koresponden detikcom saat hendak menuju ke tribun Olympia, tribun sisi memanjang Stadion de Kuip Rotterdam, untuk menonton duel terakhir Port of Rotterdam Tournament antara FC Feyenoord vs Liverpool, 5/8/2007 lalu. ------------------------- Mereka beraksi di depan pintu masuk tribun Olympia tersebut dengan mengibarkan bendera RMS biru-putih-hijau-merah dan spanduk-spanduk perjuangan. Namun saat itu mereka menyatakan tidak siap dengan pernyataan, juga tidak tersedia kertas petisi. Mereka menjanjikan akan mengirimkan pernyataan itu via email. ------------------------- Janji itu baru dipenuhi Kamis petang atau Jumat (10/8/2007) WIB melalui organ Initiatiefgroep Capelle . ------------------------- Dalam pernyataannya, Initiatiefgroep Capelle menyebutkan bahwa para aktifis Maluku yang ditangkap menyusul peristiwa "Cakalele Harganas" saat ini mengalami kekerasan dan bahkan penyiksaan oleh Densus 88. Kondisi mereka kini sangat menyedihkan. ------------------------- Disebutkan bahwa meskipun para aktifis RMS di Maluku itu menyampaikan pendapatnya dengan damai, namun mereka langsung ditangkap dan diperlakukan seperti teroris oleh satuan antiteror dari Brimob tersebut, yang khusus dibentuk bersama oleh AS dan Indonesia. Menurut pernyataan itu, satuan ini yang menjaga dan menginterogasi para tawanan RMS tersebut. -------------------------- Atas perlakuan itu para aktifis Maluku di luar Indonesia tidak tinggal diam. Dari AS, Australia, dan Belanda aksi digalang untuk meminta perhatian dunia atas pelanggaran HAM secara brutal di Indonesia tersebut, khususnya di Maluku. -------------------------- Rakyat Maluku, aktifis yang ditahan dan keluarganya saat ini mengharapkan dukungan moral, bantuan hukum dan juga bantuan lainnya bagi para keluarganya. Mereka juga mengharapkan agar pelanggaran HAM di Indonesia disampaikan kepada masyarakat internasional. -------------------------- Ditegaskan bahwa suara kemerderkaan untuk lepas dari cengkeraman Indonesia yang dikumandangkan oleh mereka di Maluku, merupakan bukti nyata. Ini dilanjutkan oleh rakyat Maluku di seluruh dunia sebagai jaminan eksistensi bangsa Maluku, sebuah bangsa dengan sejarah, kebudayaan dan identitasnya sendiri. -------------------------- Secara khusus Initiatiefgroep Capelle menggarisbawahi bahwa peristiwa "Cakalele Harganas" pada 29/6/2007 di Ambon sebagai prestasi gemilang. Dengan cara unik ini mereka telah menunjukkan kepada presiden Indonesia, para tamu terhormat, dan dunia bahwa RMS masih eksis di Maluku. Demikian bunyi pernyataan. (es/es)

9.8.07

ANAK MALUKU DIBUNUH TNI DI AMBON

"ANAK MALUKU DIBUNUH TNI DI AMBON" ------------ KUHPRI. UUD 1945 serta PANCASILA dan ABRI, MANA yang BENAR ------------ Seorang Pemuda asal Aboru Pulau Haruku, dengan sepengetahuanPresident SBY dan para Jenderal TNI dan POLRInya, telah menyiksa danmengikat kaki tangan saudara Malawauw sebagai tersangka dan dibawakedalam laut yang biru dan dibuang secara hukum kemiliteran dansegala bentuk hukum yang berlaku di dalam kekuasaan indonesiasekarang ini. ------------ 17 augustus 2007 mendatang, adalah sungguh suatu hari nahas bagi parapembesar negara ini, untuk mengeluarkan segala niat baiknyamenyangkut indonesia dan penggunaan hukumnya. ------------- Sejauh manapun SBY mencoba membacakan segala macam keputusannyadihari nahas itu, namun kenyataanya ialah, TNI dan POLRI dalamsepengetahun president SBY di Jakarta, telah mengikat saudara Malawauw pada kaki tangannya, dan membuangnya kedalam laut. ------------- Setelah itu, anggota TNI dan POLRI yang tertangkap basah dalam soalitu, mulai mencari daya upaya menghindari diri dari kenyataan, danmengatakan bahwa, karena gelombang besar. Tapi bagaimana mungkin,seorang rakyat jelata diikat kaki tangannya dan dibawa kedalam laut? ------------- Hukum jenis apa lagi yang diperlakukan diindonesia ini? ------------- Untuk itu, kepada saudara SBY president indonesia di Bina Graha Jakarta jangan seenaknya saja menyalahi Rakyat Maluku, tapiterdahulu, selidikilah keadaan dan status negara ini, pada dasarnya. --------------- Anak Maluku dibunuh president indonesia dan para jenderal TNI danPOLRI secara melawan hukum, yakni diikat kaki tangannya dan dibuangsecara hidup hidup kedalam laut yang dalam. -------------- Pemerintah negara ini, benar benar adalah pemerintah anarkis. Bacasaja Ambon com massage no. 46117, 46133, 46134 dan 46142. -------------- Jangan mudah menyalahi orang lain, tetapi sadarilah akan segala yangtelah terdahulu dibuat oleh para pendiri negara ini. Selidikilahdengan sejujur jujurnya. Apapun dan bagaiamanapun, indonesiasekarang ini, benar benar adalah indonesia ilegal nan kotor sertaKKN. -------------- Semoga Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dapat memintakanpertanggungjawab dari Pangdam XVI Pattimura dan Kapoldanya di Ambonmenyangkut kematian saudara Malawauw yang dibunuh oleh TNI dan POLRIsecara melawan segala ketentuan hukum yang berlaku. Dari BPPKRMS.

Kasal : Korvet 3 dan 4 Tetap Dibuat di Belanda

ANTARA News Nasional 09/08/07 15:19 --------------- Kasal : Korvet 3 dan 4 Tetap Dibuat di Belanda ------------- Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Slamet Soebijanto, menegaskan pembuatan kapal korvet jenis Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) 3 dan 4 tetap dilakukan di Belanda, bukan di Rusia meski penjajakan pembelian kapal perang sejenis ke negara itu dilakukan. --------------- "Tetap dari sana (Belanda)," katanya ketika ditemui setelah membuka acara simposium internasional tentang hidrografi, di Jakarta, Kamis. --------------- Kapal Korvet 3 dan 4 termasuk dari empat kapal perang kelas Sigma yang dipesan Indonesia dari Belanda. Rencana pembelian empat kapal perang ini telah dirintis sejak 2004 dan pembuatan dua kapal telah dimulai sejak awal 2005, sedangkan dua sisanya dibuat tahun 2006. Dua kapal pertama diberi nama KRI Diponegoro-365 dan KRI Hasanuddin. --------------- Sementara, satu unit kapal perang korvet, yaitu KRI Diponegoro-365, kata Laksamana TNI Slamet Soebijanto, diperkirakan tiba di Indonesia pada akhir Agustus atau awal September. ----------------- "November nanti saya luncurkan, komisioning untuk yang korvet dua dan kita memberikan nama untuk korvet ketiga," ujarnya. ---------------- KRI Diponegero-365 diluncurkan pada 3 Juli 2007 di Vlissingen, Belanda. Kapal ini merupakan satu dari empat korvet pesanan TNI yang semuanya dibuat oleh Schelde Naval Shipbuilding (SNS) yang akan dipakai oleh TNI AL untuk berpatroli di perairan Indonesia. ---------------- Dokumen serah terima KRI tersebut ditandatangani Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto dan Laksamana JW Kelder dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda. --------- nico souisa